Προσαρμοσμένη Πλοήγηση

Η Προσαρμοσμένη Πλόηγηση δίνει τη δυνατότητα στον Χρήστη να ορίσει τη Μελέτη Περίπτωσης που επιθυμεί, τον Επαγγελματία που τον εκφράζει και τον ρόλο του Επαγγελματία βάσει του μοντέλου RACI και κατόπιν να πλοηγηθεί μόνο σε εκείνα τα στάδια που εμπίπτουν στα κριτήρια.

Για να μπορέσει κανείς να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα που τον ενδιαφέρουν, θα πρέπει αρχικά να διαλέξει στον καταρράκτη Επαγγελματίας (κουμπί με βέλος προς τα κάτω στο ομόνυμο κελί) την επιλογή 'Filter ...' και στο καινούργιο παράθυρο που θα ανοίξει τον επαγγελματία που τον ενδιαφέρει. Με την ίδια λογική, προσδιορίζει τη μελέτη περίπτωσης και την αρμοδιότητα του επαγγελματία που επιθυμεί. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πίνακας που επιστρέφει, περιέχει το στάδιο της μελέτης περίπτωσης που δραστηριοποιείται ο επιλεγμένος επαγγελματίας με την αντίστοιχη αρμοδιότητα, καθώς και το link στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.


Επαγγελματίας Κωδικός Μελέτης Περίπτωσης RACI Στάδιο Link
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.1)    Διερεύνηση ερευνητικού προβλήματος
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.2)    Βιβλιογραφική επισκόπηση / θεωρητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.3)    Καθορισμός πληθυσμού
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.4)    Εννοιολόγηση
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.5)    Καθορισμός ερευνητικής στρατηγικής
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.6)    Καθορισμός μεθόδου συλλογής δεδομένων
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.7)    Λειτουργικοποίηση
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.8)    Συγκρότηση εργαλείου έρευνας – αρχείου ερωτηματολογίου / οδηγού συνέντευξης
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.9)    Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable2.10)  Εγκυρότητα και αξιοπιστία εργαλείου έρευνας
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.1)    Δειγματοληπτικό πλαίσιο
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.2)    Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.3)    Καθορισμός διαδικασιών στρατολόγησης ερωτώμενων
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.4)    Κριτήρια ποιοτικού ελέγχου και διαδικασιών μη τήρησης αυτών
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.5)    Διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων και υπολογισμός ρυθμού απόκρισης
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.6)    Εκτίμηση πλήθους αρχείων και δεδομένων ερευνών (εντύπων και ηλεκτρονικών)
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.7)    Διαδικασίες δημοσιοποίησης έρευνας
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable3.8)    Υπολογισμός ανθρώπινων πόρων (επαγγελματιών)
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable4.1)    Η δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (αρχείο ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου)
Πρόεδρος / Διευθύνων ΣύμβουλοςΠοιοτική Κοινωνική ΈρευναNot applicable4.2)    Η εφαρμογή της δειγματοληψίας (αρχείο δειγματοληψίας)