Οι μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων

Όταν σε μια έρευνα τα δεδομένα συλλέγονται για πρώτη φορά για να απαντήσουν στα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις που τέθηκαν τότε αυτά ονομάζονται πρωτογενή δεδομένα στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου σε μια έρευνα αξιοποιούνται και δεδομένα που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενες έρευνες από τρίτους. Το εκπαιδευτικό υλικό του HTS αφορά πρωτογενή δεδομένα. Οι έρευνες που επιλέγουν ποσοτική ερευνητική στρατηγική συλλέγουν δεδομένα με δύο τρόπους: είτε με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου είτε μέσω φυσικής ή ελεγχόμενης παρατήρησης. Οι ποιοτικές έρευνες συλλέγουν δεδομένα μέσω ημι-δομημένων ή αδόμητων συνεντεύξεων ή μέσω συζητήσεων σε ομάδες εστίασης (focus groups). Περισσότερα σε σχέση με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων βρείτε στο κεφάλαιο 2.6 της μεθοδολογίας της έρευνας.

Οι ποσοτικές ερευνητικές στρατηγικές - στο πλαίσιο συλλογής δεδομένων με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου- διεξάγονται ως:

  1. Προσωπικές συνεντεύξεις με φυσική παρουσία (δια ζώσης /Face to Face (F2F) συνέντευξη)
  2. Προσωπικές συνεντεύξεις με εξ αποστάσεως παρουσία συνεντευκτή (Τηλεφωνική συνέντευξη)
  3. Έρευνες ερωτηματολογίου χωρίς την παρουσία συνεντευκτή (Έρευνα Ταχυδρομείου / Έρευνα Διαδικτύου)

Η δια ζώσης συνέντευξη είναι ένας από του πρώτους τρόπους που εφαρμόστηκαν για τη συλλογή δεδομένων. Κατά τη διεξαγωγή μίας κατ' ιδίαν συνέντευξης, οι συνεντευκτές επισκέπτονται τις πληθυσμιακές μονάδες που επιλέγονται στο δείγμα, θέτουν τις ερωτήσεις και καταγράφουν τις απαντήσεις στην αντίστοιχη φόρμα του ερωτηματολογίου. Για περισσότερα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ερευνών που διεξάγονται μέσω δια ζώσης συνεντεύξεων βλέπε εδώ .

Η τηλεφωνική συνέντευξη είναι ένας άλλος τρόπος συλλογής δεδομένων, κατά τον οποίο οι συνεντευκτές χρησιμοποιούν το τηλεφωνικό δίκτυο για να επικοινωνήσουν με τις επιλεγόμενες δειγματικές μονάδες. Αν η επαφή γίνει με το κατάλληλο άτομο και αυτό συμφωνεί να συμμετάσχει, η συνέντευξη ξεκινά και διεξάγεται τηλεφωνικά. Οι συνεντευκτές θέτουν τις ερωτήσεις και καταγράφουν τις απαντήσεις στη φόρμα του ερωτηματολογίου. Για περισσότερα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ερευνών που διεξάγονται μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων βλέπε εδώ .

Οι έρευνες μέσω ταχυδρομείου είναι ένας τρόπος συλλογής δεδομένων που οι δειγματικές μονάδες συμπληρώνουν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο. Διαβάζουν τις ερωτήσεις και γράφουν τις απαντήσεις τους. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο επιστρέφεται στον φορέα υλοποίησης της έρευνας. Για περισσότερα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ερευνών που διεξάγονται μέσω ταχυδρομείου βλέπε εδώ .

Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορίας κατέστησαν δυνατή τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη συλλογή δεδομένων. Έτσι, προέκυψαν οι υποβοηθούμενες από υπολογιστή συνεντεύξεις (CAI - Computer Assisted Interviewing). Το έντυπο ερωτηματολόγιο αντικαταστάθηκε από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιέχει τις ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι συλλογής δεδομένων έχουν την αντίστοιχη ψηφιακή εκδοχή και πιο συγκεκριμένα η δια ζώσης, υποβοηθούμενη από Η/Υ, συνέντευξη (CAPI - Personal Interviewing), η τηλεφωνική, υποβοηθούμενη από Η/Υ, συνέντευξη (CATI-Telephone Interviewing) και η αυτοχορηγούμενη, υποβοηθούμενη από Η/Υ, συνέντευξη (CASI - Self Interviewing).

Η ταχεία εμφάνιση και διάχυση του διαδικτύου οδήγησε σε μία νέα μέθοδο συλλογής δεδομένων, την έρευνα μέσω διαδικτύου (CAWI - Web Interviewing). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να επισκεφτούν μια συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο, όπου συμπληρώνουν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο. Στη διαδικασία δεν εμπλέκονται καθόλου ερευνητές/συνεντευκτές. Στην πραγματικότητα, μια έρευνα ιστού είναι ένας ειδικός τύπος έρευνας CASI. Παρόλο που δεν πρόκειται για συνέντευξη με άλλο άτομο έχει επικρατήσει ο όρος "Interviewing" στην περίπτωση του διαδικτύου με την έννοια του "Self Interviewing". Για περισσότερα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ερευνών που διεξάγονται μέσω διαδικτύου βλέπε εδώ .