Η πολιτική δημοσκόπηση: "Πανελλαδική έρευνα πολιτικών εξελίξεων - Ιανουάριος 2015"

Οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αποτελούν αναντίρρητα πλέον μια από τις πιο διαδεδομένες και συνήθεις μεθόδους καταγραφής, ανάλυσης και ερμηνείας που χρησιμοποιεί η σύγχρονη πολιτική επιστήμη.

Η ερευνητική διαδικασία επιτρέπει τη μελέτη των διαχρονικών μεταβολών στις πολιτικές συμπεριφορές και αντιλήψεις κάνοντας δυνατή και αξιόπιστη την γενίκευση των συμπερασμάτων από το δείγμα στο συνολικό πληθυσμό.

Το εκπαιδευτικό υλικό διαρθρώνεται σε έξι ενότητες που καλύπτουν με τρόπο αναλυτικό και τεκμηριωμένο όλες τις απαιτούμενες ερευνητικές διαδικασίες που απαιτούνται πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της διεξαγωγής της έρευνας :

  1. Συμφωνία Πελάτη - Αναδόχου έρευνας
  2. Συγκρότηση ερευνητικού εργαλείου
  3. Καθορισμός διαδικασιών διαχείρισης δείγματος, επαγγελματιών και τεκμηρίων
  4. Εφαρμογή των διαδικασιών πριν τη συλλογή δεδομένων
  5. Η συλλογή δεδομένων
  6. Μετά τη συλλογή δεδομένων

Στην συγκεκριμένη ενότητα μεταφέρεται η τεχνική της ποσοτικής δημοσκόπησης μέσω της καταγραφής των μεθοδολογικών διαδικασιών που απαιτούνται στον κύκλο ζωής μιας έρευνας.

Ακολουθώντας το διάγραμμα ροής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή εικόνα όλων των σταδίων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ερμηνεία των πολιτικών δημοσκοπήσεων. Επιπλέον περιγράφεται διεξοδικά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν και εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση και συνεισφορά του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζεται στην παράθεση θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά μέσα από την παρουσίαση μια ολοκληρωμένης μελέτης περίπτωσης (case study), δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει εμπειρικά τα ερευνητικά βήματα έχοντας ταυτόχρονη πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα.

Η ταυτότητα της εμπειρικής έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι διαθέσιμη εδώ και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ .