Η αγορά ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα: Στάσεις & Συμπεριφορές του Καταναλωτικού Κοινού

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους επιμορφούμενους και τις επιμορφούμενες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Έρευνας Αγοράς. Για το λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα σενάριο, το οποίο αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση Έρευνας Αγοράς με τίτλο "Η αγορά ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα: Στάσεις & Συμπεριφορές του Καταναλωτικού Κοινού".

Στην περίπτωση την οποία θα εξετάσουμε ο διενεργών την έρευνα αγοράς είναι μία μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που ενδιαφέρεται να αποτυπώσει με αξιόπιστο τρόπο τη συνολική αντίληψη του αγοραστικού κοινού για τη φήμη της καθώς και τη θέση της στον ανταγωνισμό.

Η έρευνα που θα παρουσιάσουμε δεν είναι μία κλασική προϊοντική έρευνα καταναλωτικών συμπεριφορών και κινήτρων, αλλά στοχεύει στην ολοκληρωμένη αποτύπωση:
α) της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας και των υπολοίπων ανταγωνιστικών εταιρειών στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (brand awareness)
β) της εταιρικής φήμης των εταιρειών του κλάδου,
γ) των μεριδίων αγοράς ανά είδος,
δ) των συνηθειών και των κριτηρίων επιλογής της εταιρείας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών,
ε)της απήχησης της διαφημιστικής προβολής της συγκεκριμένης εταιρίας, όπως και τα κανάλια επικοινωνίας,
στ) τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών από την αγοραστική τους εμπειρία.

Πρόκειται για ποσοτική έρευνα μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Η ταυτότητα της εμπειρικής έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ .