Η ποιοτική κοινωνική έρευνα: "Γυναίκες κοινωνιολόγοι. Οικογένεια, απασχόληση, υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης"

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές διαδικασίες που υλοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας: "Γυναίκες κοινωνιολόγοι. Οικογένεια, απασχόληση, υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης".

Ειδικότερα, καταρχήν παρουσιάζονται το ερευνητικό πρόβλημα και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου, αποσαφηνίζονται οι σχετικές έννοιες και επεξηγείται η επιλογή ερευνητικής στρατηγικής, η μέθοδος συλλογής δεδομένων και η τελική συγκρότηση του ερευνητικού εργαλείου που θα υπηρετήσει τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη δειγματοληψία και οι δυσκολίες που ανακύπτουν σε μια τέτοια διαδικασία (λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να πληροί το δείγμα στην έρευνα αυτή), όπως και όλες οι διαδικασίες πριν την έρευνα πεδίου, όπως οι στρατηγικές για την προσέλκυση των συμμετεχουσών και η εκπαίδευση των ερευνητών.

Ακολουθεί η παρουσίαση των σταδίων που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου και συζητούνται ζητήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο και τη δεοντολογία της έρευνας. Παράλληλα, προσφέρεται ενδεικτικός οδηγός ερωτήσεων για τη διεξαγωγή των ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Τέλος, μετά τη συλλογή των δεδομένων, εξετάζονται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων και προσφέρονται παραδείγματα ανάλυσης βάσει των ερευνητικών ερωτημάτων που είχαν τεθεί, καθώς και τρόποι παρουσίασης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής όσων παρουσιάζονται στο μάθημα, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να πειραματιστούν με την ποιοτική μεθοδολογία και το εργαλείο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων.

Μέσα από την έρευνα αυτή, που περιλαμβάνει μέρος πραγματικών δεδομένων, οι αναγνώστες αναμένεται :

  • Να κατανοήσουν τον κύκλο ζωής μιας συγκεκριμένης περίπτωσης και μορφής ποιοτικής έρευνας.
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν μια αντίστοιχης μορφής ποιοτική έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια και τις απαιτούμενες μεθοδολογικές διαδικασίες.
  • Να εξασκηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Η ταυτότητα της εμπειρικής έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι διαθέσιμη εδώ και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ .