Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια (Limesurvey)

Ηλεκτρονικό είναι εκείνο το ερωτηματολόγιο που στηρίζεται σε ψηφιακά μέσα, τόσο για τη δημιουργία και την επεξεργασία του από τον ερευνητή και τη συμπλήρωση του από τους ερωτώμενους, όσο και για το διαμοιρασμό και τη συλλογή του, προς και από τους μετέχοντες στην έρευνα.

Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια παρέχουν μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα έντυπα καθώς για κάθε ερώτηση μπορεί να:

  • τεθεί ο τύπος της ερώτησης επιλέγοντας από πληθώρα δομών,
  • τεθούν κανόνες υποχρεωτικής ή μη απάντησης,
  • τεθούν κανόνες επικύρωσης της απάντησης, ώστε τουλάχιστον οι απαντήσεις να είναι εντός του αποδεκτού εύρους τιμών ή να εισάγονται βάσει ενός προκαθορισμένου format,
  • τεθεί λογική παράλειψης ερωτήσεων ή και απαντητικών κατηγοριών, εφόσον κάποιες ερωτήσεις ή απαντητικές κατηγορίες δεν έχουν νόημα να ερωτηθούν σε κάποιους ερωτώμενους,
  • τεθούν κανόνες τυχαιοποίησης των ερωτήσεων ή των απαντητικών κατηγοριών,
  • αλλάζει το λεκτικό της κύριας ερώτησης βάσει προηγούμενων απαντήσεων του ερωτώμενου,
  • χρησιμοποιείται πολυμεσικό υλικό.

Για τις ανάγκες των μαθημάτων έχει επιλεγεί το ανοιχτό λογισμικό δημιουργίας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων LimeSurvey. Με το Limesurvey ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε 4 απλά βήματα, όπως παρακάτω :

Πλην των ως άνω το Limesurvey δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και των συμμετεχόντων σε μία έρευνα.

Το διαχειριστικό (backend) του λογισμικού,

Η παρουσίαση του ερωτηματολογίου στους ερωτώμενους,