Η ποσοτική κοινωνική έρευνα: "Σχέσεις εργασίας-οικογένειας και ευημερία στην Βόρεια Ευρώπη"

Στο μάθημα παρουσιάζονται συστηματικά όλες οι μεθοδολογικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ποσοτικής κοινωνικής έρευνας "Σχέσεις εργασίας-οικογένειας και ευημερία στη Βόρεια Ευρώπη".

Ειδικότερα, παρουσιάζεται το υπό εξέταση ερευνητικό πρόβλημα, τα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις που τέθηκαν και η πορεία για τη συγκρότηση του ερευνητικού εργαλείου, ύστερα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τις θεωρητικές παραδοχές των ερευνητών και την αποσαφήνιση εννοιών και λειτουργικοποίηση τους που ακολούθησε. Σημειώνεται ότι ο συνολικός μεθοδολογικός σχεδιασμός της υπό εξέταση έρευνας, το δείγμα και τα δεδομένα προέρχονται από τον 2ο γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Ως εκ τούτου, όλες οι επιμέρους μεθοδολογικές διαδικασίες που περιγράφονται για την προετοιμασία της διεξαγωγής της έρευνας πεδίου και την πραγματοποίηση της, όπως ο ποιοτικός έλεγχος ή θέματα ηθικής της έρευνας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και πολλά άλλα ζητήματα, αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, από όπου άντλησαν τα δεδομένα οι ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Στο μάθημα αυτό, προσφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα επεξεργασίας των δεδομένων ύστερα από την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου που αφορούν σε διαδικασίες ελέγχου, διόρθωσης και μετασχηματισμού των δεδομένων, διεξαγωγής στατιστικών αναλύσεων και ελέγχου ερευνητικών υποθέσεων από τη μελέτη της σχέσης εργασίας-οικογένειας και ευημερίας στη Βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, τίθενται τρόποι παρουσίασης και δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Με την αξιοποίηση των πραγματικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των σχέσεων εργασίας-οικογένειας και ευημερίας στη Βόρεια Ευρώπη, οι αναγνώστες αναμένεται :

  • Να κατανοήσουν όλον τον κύκλο μιας ποσοτικής κοινωνικής έρευνας.
  • Να εξασκηθούν στην επεξεργασία πραγματικών δεδομένων βάσει των προβλεπόμενων μεθοδολογικών διαδικασιών.
  • Να εξοικειωθούν με τους τρόπους αξιοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας ποσοτικής έρευνας.

Η ταυτότητα της εμπειρικής έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι διαθέσιμη εδώ και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ .