Το Exit Poll: "Exit Poll - Ιανουάριος 2015"

Η δημοσκόπηση εξόδου - exit poll - είναι στην ουσία μια πολιτική δημοσκόπηση η διαφορά της οποίας με τις κλασσικές δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου είναι ότι στο exit poll καταγράφεται η τελική επιλογή των ψηφοφόρων και όχι η πρόθεση τους.

Η ανάγκη για γρηγορότερη και ασφαλέστερη εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων την ημέρα των εκλογών καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΜΜΕ ώθησε προς τη γενικευμένη χρήση του δημοσκοπικού εργαλείου των exit polls από το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών.

Στη μελέτη περίπτωσης μας θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης του exit poll, οι φάσεις και τα στάδια έως την τελική έκδοση των αποτελεσμάτων

Ο ενδιαφερόμενος μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των φάσεων που περιλαμβάνονται στο exit poll θα κατανοήσει και θα αποκτήσει μια λεπτομερή εικόνα των τεχνικών και των ενεργειών που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου τύπου δημοσκόπησης.

Επιπλέον περιγράφεται διεξοδικά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των επαγγελματιών που συμμετέχουν και εμπλέκονται στην ερευνητική διαδικασία.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση και συνεισφορά του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιορίζεται στην παράθεση θεωρητικών προσεγγίσεων αλλά μέσα από την παρουσίαση μια ολοκληρωμένης μελέτης περίπτωσης (case study), δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει εμπειρικά τα ερευνητικά βήματα έχοντας ταυτόχρονη πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα.


Η ταυτότητα της εμπειρικής έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα είναι διαθέσιμη εδώ και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ .