Το διάγραμμα ροής των ερευνών (φάσεις και στάδια)

Το διάγραμμα ροής που εφαρμόζεται σε όλες τις μελέτες περίπτωσης του κόμβου HTS, αναπτύσσεται αναλυτικά στο μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας".

Ο κόμβος HTS ενοποιεί κάτω από ένα κοινό πλαίσιο μεθοδολογικών διαδικασιών, συγγενείς ερευνητικές διαδικασίες για όλους τους τύπους έρευνας που διαπραγματεύεται. Για τις έρευνες αυτές έχει τυποποιηθεί η διαδικασία για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της, από τον καθορισμό του ερευνητικού προβλήματος έως τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Το κοινό διάγραμμα ροής για όλα τα είδη ερευνών, αποτελούμενο από 6 φάσεις και 36 στάδια, επεξηγείται σε ένα αυτόνομο μάθημα το οποίο τιτλοφορείται: «Μεθοδολογία έρευνας». Παρακάτω παρατίθενται τα στάδια ανά φάση:

Συμφωνία Αναθέτουσας Αρχής / Πελάτη - Φορέα υλοποίησης έρευνας (*)

 1. Πρόσκληση Αναθέτουσας Αρχής / Ερευνητική πρόταση Πελάτη
 2. Κατάθεση προσφοράς Φορέα Υλοποίησης Έρευνας
 3. Συμφωνία Αναθέτουσας Αρχής / Πελάτη – Φορέα Υλοποίησης Έρευνας

Συγκρότηση Ερευνητικού Εργαλείου

 1. Διερεύνηση ερευνητικού προβλήματος
 2. Βιβλιογραφική επισκόπηση / θεωρητικό πλαίσιο / ερευνητικά ερωτήματα
 3. Καθορισμός πληθυσμού
 4. Εννοιολόγηση
 5. Καθορισμός ερευνητικής στρατηγικής
 6. Καθορισμός μεθόδου συλλογής δεδομένων
 7. Λειτουργικοποίηση
 8. Συγκρότηση εργαλείου έρευνας
 9. Διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας
 10. Εγκυρότητα και αξιοπιστία εργαλείου έρευνας

Καθορισμός Διαδικασιών Διαχείρισης Δείγματος, Επαγγελματιών και Τεκμηρίων

 1. Δειγματοληπτικό πλαίσιο
 2. Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος
 3. Καθορισμός διαδικασιών στρατολόγησης ερωτώμενων
 4. Κριτήρια ποιοτικού ελέγχου
 5. Διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων
 6. Καθορισμός αρχείων έρευνας (εντύπων και ηλεκτρονικών)
 7. Διαδικασίες δημοσιοποίησης έρευνας
 8. Υπολογισμός ανθρώπινων πόρων (επαγγελματιών)

Εφαρμογή των Διαδικασιών πριν τη Συλλογή Δεδομένων

 1. Η δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
 2. Η εφαρμογή της δειγματοληψίας
 3. Η δημιουργία/παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιπτώσεων
 4. Η εφαρμογή της στρατηγικής στρατολόγησης
 5. Η εφαρμογή της κατανομής των ανθρώπινων πόρων (επαγγελματιών)
 6. Εκπαίδευση

Κατά τη Διάρκεια της Συλλογής Δεδομένων

 1. Η διεξαγωγή της έρευνας
 2. Η διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου

Mετά τη Συλλογή Δεδομένων

 1. Έλεγχος και διόρθωση τελικών δεδομένων
 2. Προσθήκη νέων δεδομένων και μεταβλητών
 3. Μετασχηματισμοί δεδομένων για την ανάλυση των ερευνητικών ερωτημάτων
 4. Δημιουργία στατιστικών αναλύσεων σε μορφή πινάκων για την ανάλυση των ερευνητικών ερωτημάτων
 5. Συγγραφή αναφοράς -που απαντά στα ερευνητικά ερωτήματα- και ερμηνεία αποτελεσμάτων
 6. Διαχείριση αρχείων έρευνας
 7. Δημοσιοποίηση έρευνας

(*) Η φάση 1 αναλύεται μόνο στο μάθημα της "Μεθοδολογίας Έρευνας".