Το μοντέλο RACI

Ένας πίνακας κατανομής αρμοδιοτήτων εταιρικού σχήματος (Responsibility Assignment Matrix - RAM), γνωστός επίσης και ως πίνακας RACI, περιγράφει τη συμμετοχή διαφόρων ρόλων στην ολοκλήρωση εργασιών ή παραδοτέων ενός έργου ή μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το RACI είναι ένα ακρωνύμιο που προκύπτει από τους τέσσερις βασικούς ρόλους που εμπλέκονται σε μία εργασία: Responsible, Accountable, Consulted και Informed. Χρησιμοποιείται για την αποσαφήνιση και τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών σε πολυεπίπεδα έργα και διαδικασίες. Για περισσότερα βλέπε στο κεφάλαιο 4.5 "Εφαρμογή κατανομής ανθρώπινων πόρων στο μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας". Στα αντίστοιχα 4.5 των μελετών περίπτωσης έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο RACI που αναφέρει τους επαγγελματίες που εμπλέκονται ανά στάδιο και διευκολύνει την προσαρμοσμένη πλοήγηση.

Διάκριση ρόλων

Υπάρχει μια διάκριση μεταξύ ενός ρόλου και ενός ατομικά προσδιορισμένου ανθρώπου. Με τον όρο "ρόλος" περιγράφεται ένα σύνολο συσχετιζόμενων εργασιών, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί από πολλά άτομα, ενώ από την άλλη, ένα άτομο μπορεί να εκτελέσει πολλούς ρόλους. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να έχει πολλά άτομα που μπορούν να εκτελέσουν το ρόλο του διαχειριστή έργου, αν και παραδοσιακά κάθε έργο έχει έναν μόνο διαχειριστή έργου ανά πάσα στιγμή, ενώ ένα άτομο που είναι σε θέση να εκτελέσει το ρόλο του διαχειριστή έργου μπορεί επίσης να είναι σε θέση να εκτελέσει το ρόλο του επιχειρηματικού αναλυτή και ελεγκτή. Οι ρόλοι του μοντέλου RACI είναι οι ακόλουθοι:

R = Responsible
Εκείνοι που εκτελούν την εργασία για να ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο επιφορτισμένο με τον ρόλο του Responsible, αν και άλλοι μπορούν να εξουσιοδοτηθούν για να βοηθήσουν στην απαιτούμενη εργασία.
Α = Accountable
Αυτός που είναι υπεύθυνος για τη σωστή και διεξοδική ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος εξασφαλίζει την πλήρωση των προϋποθέσεων και ο οποίος αναθέτει το έργο στους Responsibles. O υπεύθυνος φέρει την ευθύνη της τελικής έγκρισης της εργασίας που παρέχεται. Πρέπει να υπάρχει μόνο ένας Accountable για κάθε εργασία ή παράδοση.
C = Consulted
Εκείνοι των οποίων η γνώμη αναζητείται. Είναι τυπικά εμπειρογνώμονες του θέματος και με τους οποίους υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.
I = Informed
Όσοι ενημερώνονται για την πρόοδο, συχνά μόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου και με τους οποίους υπάρχει μόνο μονόδρομη επικοινωνία.

Πολύ συχνά, ο επαγγελματίας που είναι Accountable για μια εργασία, μπορεί επίσης να είναι και Responsible για την ολοκλήρωσή αυτής. Εκτός από αυτήν την εξαίρεση, συνιστάται γενικά ο κάθε ρόλος στο έργο ή στη διαδικασία για κάθε εργασία να λαμβάνει, το πολύ, μόνο έναν από τους τύπους συμμετοχής.